Vedtægter

FORRETNINGSORDEN FOR AIF ‘s TENNISAFDELING

§1

Alle afdelingens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der vælges to medlemmer i lige år og tre medlemmer i ulige år. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal på den årlige generalforsamling, der indkaldes med 14 dages varsel med bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og ved opslag i Aunslevhallen.

Generalforsamlingen skal afholdes i april måned.

§2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 3

Afdelingsbestyrelsen skal inden udgangen af februar måned udarbejde et budget, der skal godken­des på afdelingsgeneralforsamling.

§4

Stemmeberettiget og valgbar er et hvert medlem af afdelingen.

§5

På bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres referat. Alle kan fordre afvigende meninger ført til referat.

Referater godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er bemyndiget til på afdelingens vegne at optage og garantere for lån i afdelingen. Bestyrelsen kan ved enkelte lejligheder bemyndige formanden til at handle på bestyrelsens vegne. I sådanne tilfælde skal den omhandlede sag og beslutning være ført til referat.

På den årlige generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning. Ligeledes aflægger kassereren beretning for regnskabsåret, der er fra l/l til 31/12, efter at regnskabet først er godkendt af den dertil valgte revisor, der vælges for 2 år.

§ 6

Forslag til ændring af forretningsordenen eller andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 30 % af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med indsendelse af dagsordenforslag indeholdende de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Denne skal afholdes senest 6 uger efter modtagelse af dagsordenforslag. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 8 dages varsel.

§ 8

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1        Valg af dirigent

2        Valg af referent

3        Valg af stemmetællere

4        Bestyrelsens beretning

5        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af
budgettet for det kommende år

6        Indkomne forslag

7        Valg til bestyrelse

8        Valg af 1 suppleant

9        Valg af revisor

10    Valg af revisorsuppleant

11    Eventuelt

§ 9

Medlemmer hæfter ikke for de af afdelingens indgåede forpligtelser. Afdelingen hæfter alene med tennisafdelingens midler.